MAVA
NL | EN | FR

Milieuadministratie - Milieueffectrapportage

Sommige activiteiten of planologische ontwikkelingen zijn onderworpen aan milieueffectrapportage. Deze "MER-plichtige" plannen en projecten zijn opgenomen in het Besluit van de Vlaamse regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (B.S. 17/02/2005). Aan de basis hiervan ligt het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen. In het milieueffectenrapport worden de milieugevolgen op de diverse milieuaspecten zoals bodem, water, mens, flora en fauna,… op een wetenschappelijk verantwoorde wijze bestudeerd, besproken en geëvalueerd.

Deze mogelijke milieuschadelijke activiteiten (plannen en projecten) dienen vanaf een vroeg stadium geëvalueerd te worden, eventueel bijgestuurd te worden en krijgen milderende maatregelen opgelegd. Hierdoor kan preventief gehandeld worden.

Voorbeelden van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage zijn:

 • Ontginningen met een oppervlakte van meer dan 10 hectare
 • Geïntegreerde chemische installaties voor de fabricage op industriële schaal van bv. basischemicaliën,…
 • Intensieve pluimvee- of varkenshouderijen
 • ...

Voor bepaalde projecten kan de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing indienen bij de overheid. Indien dit verzoek tot ontheffing wordt goedgekeurd, dan dient er geen MER opgemaakt te worden.

Voorbeelden van projecten waarvoor een verzoek tot ontheffing kan opgemaakt worden:

 • Opslag van schroot
 • Stadsontwikkelingsprojecten
 • Smelterijen van ferrometalen
 • ...

Voorbeelden van plannen onderworpen aan milieueffectrapportage zijn:

 • Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
 • Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)
 • ...

Voor een RUP kan de initiatiefnemer eerst een "verzoek tot raadpleging" (screeningsnota) indienen bij de overheid waarbij een inschatting wordt gemaakt van de eventuele milieueffecten van het plan. Afhankelijk van het advies van de overheid dient er een plan-MER opgemaakt te worden of niet.

Voor het opmaken van milieueffectstudies, heeft MAVA ruime kennis en ervaring in huis. Het totale pakket van MER-gerelateerde activiteiten dat wij aanbieden zijn:

 • vooronderzoek MER-plicht
 • opmaak en coördinatie van plan-MER
 • opmaak en coördinatie van project-MER
 • verzoek tot ontheffing
 • verzoek tot raadpleging
 • natuurtoets
 • haalbaarheidsstudies
 • ...© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData