MAVA
NL | EN | FR

Ruimtelijke ordening - Ruimtelijke planning

Middels het structuurplanningsproces worden de ruimtelijke knelpunten, noden en behoeften op het grondgebied van een gemeente, provincie of gewest geanalyseerd om vervolgens een visie en richting voor het ruimtelijk beleid op te stellen. Tot slot volgt een selectie van de concrete maatregelen om het vooropgestelde beleid in de komende jaren te verwezenlijken. Dit alles wordt vastgelegd in een ruimtelijk structuurplan voor de gemeente, provincie of het gewest.
Om tot een degelijk, welonderbouwd en volledig structuurplan te komen is goede terreinkennis alsook een sterke basis van analyse en voorstudie noodzakelijk. Het opstellen van het structuurplan op zich vergt eveneens een doorgedreven ruimtelijke visie die de verschillende belangen binnen het grondgebied op een ruimtelijk aanvaardbare manier verenigt. Voor dit structuurplanningsproces, nevenprocessen en studies staan wij graag ter uwer beschikking.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen, zowel de oude generatie (BPA's) als de nieuwe generatie (RUP's) leggen de bestemmingen en voorschriften voor welomschreven zones vast. Ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn hét geschikte instrument om de ruimtelijke beleidsvisie toe te passen op het terrein. Gebiedsgerichte of sectorale RUP's, afbakeningsprocessen, een bedrijfs-BPA of bedrijfs-RUP volgend op een planologisch attest,… voor al deze vormen van ruimtelijke uitvoeringsplannen kan u rekenen op de deskundigheid van onze ruimtelijke planners.
© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData