MAVA
NL | EN | FR

Ruimtelijke ordening - Analyse en vergunningen

De planologische situering van uw terrein is steeds vaker een bepalende factor, niet alleen voor het bekomen van uw stedenbouwkundige vergunning maar ook voor de aflevering van uw milieuvergunning. Vandaag de dag kunt u op uw terrein geconfronteerd worden met gewestplannen, BPA's of een gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Dan vergeten we nog even de ruimtelijke structuurplannen of. verschillende belendende afbakeningsprocessen (overstromingsgebieden, VEN-gebieden, …).
Geen wonder dat u na verloop van tijd niet meer weet welke bestemming en voorschriften van toepassing zijn. Daarom dat voorafgaandelijk aan elke aanvraag grondig wordt nagegaan welke plannen actueel van toepassing zijn op uw terrein zodat hierop optimaal geanticipeerd kan worden.

Na de analyse van alle parameters en randvoorwaarden kan er een stedenbouwkundige aanvraag opgemaakt worden. Voor zowel de kleinere werken, terreinaanlegwerken, technische werken als grote bouwwerken kan u bij MAVA terecht. Wij stellen voor uw bouw- of uitbreidingsplannen graag de vereiste plannen en een gemotiveerd aanvraagdossier op zodat op een vlotte manier een correcte en volledige stedenbouwkundige vergunning kan bekomen worden.

Een degelijk groenscherm rond het bedrijfsterrein komt steeds vaker aan bod bij vergunningsaanvragen. Vandaag de dag zijn ook steeds meer bedrijven er zich van bewust dat een degelijke groenaanplant rond hun terrein enkel voordelen kan hebben. Bij bepaalde bouwwerken of exploitaties wordt bovendien een doordacht afwerkings- en nabestemmingsplan verwacht.
De afdeling stedenbouw beschikt over de nodige expertise en ervaring om voor elke situatie en elke zone een realistische oplossing uit te werken, of het nu gaat over de optimalisatie van een groenbuffer of de nabestemming van een hectaren grote groeve, u kan steeds bij ons terecht.
© 2005-2017 MAVA NV a site by MetaData